Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna CSDAKTUALNOŚCI Z ROKU: 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004


Sztandar dla Gozdu

17 lipca 2005 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Goździe obchodziła swoje 75lecie. Właśnie w tym dniu odbyły się uroczystości na które zostali zaproszeni goście z terenu i z poza terenu gminy a także zaprzyjaźnione jednostki straży pożarnych ze Adamowa, Jedlanki, Jeleńca, Stanina, Sarnowa, Szyszek i Wnętrznego. Wśród zaproszonych znaleźli się:
 • Leszek Świętochowski - poseł RP,
 • Krzysztof Gajowy - Wójt Gminy Stanin,
 • Edward Hunek - druh, prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
 • Tadeusz Majewski - zastępca Komendanta PSP w Łukowie,
 • Marek Kopeć - Przewodniczący Rady Gminy Stanin,
 • Alina Zdun - Sekretarz Gminy Stanin,
 • Janusz Pawlak - członek Zarządu Powiatowego OSP,
 • Stanisław Lendzion - Komendant OSP gminy Stanin.


Uroczystości rozpoczął przemarsz uczestników z tuchowickiego parku do kościoła parafialnego pw. Świętej Marii Magdaleny. Mszę koncelebrował proboszcz parafii Tuchowicz ks. Stanisław Leszczyński. Po mszy wszyscy udali się do pobliskiego Gozdu, gdzie przy dźwiękach orkiestry parafialnej z Tuchowicza kierowanej przez Jana Kucharskiego odbył się apel.
Rozpoczął się trzema gongami, które zazwyczaj wzywają strażaków do pożaru. Następnie przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” została wciągnięta na maszt budynku OSP w Goździe flaga państwowa.
Część oficjalną uroczystości prowadził dyrektor Zespołu Szkół w Staninie Janusz Sobiech. Następnie okolicznościowy referat wygłosił Janusz Pawlak, a także odczytał akt nadania sztandaru z wizerunkiem Św. Floriana. Sztandar na ręce druha Kazimierza Ambroziaka wręczyli Pawlak i Majewski. Warto nadmienić, że Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak nadał drużynie strażackiej z Gozdu Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.
Następnie zaproszeni goście w kolejności wbili pamiątkowe gwoździe. Wręczono również medale i odznaczenia. Złote medale otrzymali: Kazimierz Ambroziak, Tadeusz Osiński, Ryszard Stanisław Wójcik, Kazimierz Kiełczykowski i Jerzy Wardak. Srebrne medale przypadły: Krzysztofowi Kiełczykowskiemu i Jerzemu Wardakowi, a brązowe: Andrzejowi Ambroziakowi, Leszkowi Kazimierzowi Niemczukowi, Leszkowi Zientarze, Mieczysławowi Piotrowiczowi, Edwardowi Gajowniczkowi, Piotrowi Gryczce, Władysławowi Michalakowi, Janowi Zientarze, Władysławowi Musze i Janowi Tadeuszowi Braułie.
Część oficjalną zakończyły przemówienia gości i występ uczniów ZS w Zagoździu. Następnie wszyscy zaproszeni udali się na poczęstunek.

oprac.
Michał Janiszek

II Igrzyska Samorządowe Powiatu Łukowskiego

24 wrzesień przez długi czas pozostanie w pamięci mieszkańców Gminy Stanin. Tego bowiem dnia odbyły się drugie Igrzyska Samorządowe Powiatu Łukowskiego pod patronatem Starosty Łukowskiego. Tym razem gospodarzem była Gmina Stanin. Organizatorami Igrzysk było Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Łukowie z/s w Staninie, Starostwo Powiatowe w Łukowie, Urząd Gminy w Staninie oraz Zespół Szkół w Jeleńcu z dyrektorem Henrykiem Pałuckim.
W igrzyskach udział wzięły drużyny z 9 gmin oraz drużyna Starostwa Powiatowego w Łukowie. Zawodnicy startowali w następujących konkurencjach: dwubój, rzut do kosza, jazda żółwia na rowerze, strzał z wiatrówki, podnoszenie odważnika, rzut wałkiem, rzut klocem, piłka siatkowa, przejście na nartach, przeciąganie liny, ringo i piłka nozna.
W ogólnej klasyfikacji I miejsce zajęła drużyna z Gminy Stanin, zdobywając puchar przechodni. Na drugim miejscu znalazła się reprezentacja Starostwa Powiatowego, a trzecie miejsce przypadło drużynie z Gminy Krzywda. Kolejne Igrzyska odbędą się w Gminie Krzywda.oprac.
Michał Janiszek


Stanin dnia 20.10.2005 r.

G.7145/4/5/05

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stanin podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stanin.

I. Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w wielomieszkaniowym budynku mieszkalnym nr 5 - Domu Nauczyciela w Lipniaku . Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - 46,27 m2,powierzchnia pomieszczenia przynależnego ( komórki nr 1) - 12,10 m2
Z przedmiotowym lokalem związany jest udział 5837/40455 właściciela we wszystkich częściach budynku i urządzeń , które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i taki sam udział we współwłasności działki siedliskowej nr 465/4 pow. 0,1325 ha , objętej księgą wieczystą Kw.Nr 55 297 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział Ksiąg Wieczystych.Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest w terenie szkół i boisk szkolnych.
Cena wywoławcza : 18 166,00 zł , wadium 2000,00 zł

II. Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 69/21 o pow.0,1165 ha położonej we wsi Wesołówka, zabudowanej budynkiem biurowo- handlowym,o powierzchni zabudowy - 231 m2 , pow. użytkowa 174,8 m2 Budynek murowany ,wolnostojący , stan techniczny średni, wykończenie i standard słaby. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Kw 56710 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział Ksiąg Wieczystych.W/g nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona w strefie handlu i usług. Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona w strefie ważniejszych usług publicznych, w ewidencji gruntów i budynków - tereny przemysłowe.
Cena wywoławcza : 51 600,00 zł wadium 4000,00 zł

III. Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości ozn.nr 306 o pow. 1,0501 ha w Starej Wróblinie zabudowanej budynkiem po byłej szkole o pow. zabudowy 432,75 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 38,3 m2 Budynek po szkole murowany, parterowy, w złym stanie technicznym- stopień zużycia budynku ponad 70 %.. Wg.planu zagospodarowania przestrzennego , który utracił moc 31.12.2003 roku - teren przeznaczony pod usługi, wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona w strefie ważniejszych usług publicznych.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Kw 40947 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza : 21 600,00 zł wadium 2000,00 zł .
Opisane nieruchomości nie są obciążone długami .

Przetargi odbędą się w dniu 30 listopada 2005 r. o godz. 1000- nieruchomość lokalowa w Lipniaku, godz.1200 - nieruchomość w Wesołówce, godz. 13 30 - nieruchomość w Starej Wróblinie w Urzędzie Gminy w Staninie w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium na ww. nieruchomości w formie pieniądza , na konto Urzędu Gminy w Staninie nr 90 920410110000 0101 2000 0020 BS Łuków o/ Stanin . Wadium należy wpłacić, najpóźniej do dnia 25.11.2005 r. Dowód wpłaty wadium na wyżej wymienione nieruchomości należy przedłożyć Komisji Przetargowej najpóźniej w dniu przetargu ( na 1/ 2 godz. przed rozpoczęciem przetargu) Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, a nabywcy nieruchomości zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Staninie. Oględzin przedmiotów przetargów można dokonywać w terminie od dnia 27 października do 29 listopada 2005 r. po wcześniejszym skontaktowaniu się z Urzędem Gminy w Staninie. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z uzasadnionych przyczyn , informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Kupujący ponosi koszty aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Staninie pok. 19 w godz. 745 - 1545 tel. / 025/798 11 18 wew.52 .


Stanin dnia 1.09.2005 r.

G.7145/1/6/05

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STANIN

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz.U z 2004 r. Nr 261 poz.2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U.z 2004 Nr 207 poz.2108)- Wójt Gminy Stanin podaje do publicznej wiadomości ,że ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy położonych we wsiach :

I. Stara Wróblina - nieruchomość oznaczona w ewidencji jako działka nr 306 o powierzchni 1,0501 ha zabudowana budynkiem po byłej szkole o pow. zabudowy 432,75 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 38,3 m2.
Budynek po szkole murowany, parterowy, w złym stanie technicznym - stopień zużycia budynku ponad 70%.
Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania nieruchomość położona w strefie ważniejszych usług publicznych.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW 40947 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena wywoławcza wynosi 30 873 zł
Wadium 3000 zł

II. Wesołówka - nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 69/21 o pow. 0,1165 ha zabudowana budynkiem biurowo-handlowym, powierzchnia zabudowy 231,0 m2. Budynek murowany, wolnostojący.
Stan techniczny budynku średni. Wykończenie i standard słaby.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW 56 710 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział Ksiag Wieczystych.
Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania nieruchomość położona w strefie ważniejszych usług publicznych.
Cena wywoławcza wynosi 57 334 zł
Wadium 5 000,00 zł

III. Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany w budynku Domu Nauczyciela w Sarnowie (nr nieruchomości 14) znajdujący się na działce siedliskowej nr 112 o pow. 0.0736 ha.
Powierzchnia użytkowa lokalu - 34,98 m2, powierzchnia piwnicy przynależnej do lokalu 3,26 m 2, udział w nieruchomości wspólnej 3824/25411.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW 54 409 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział Ksiag Wieczystych.
Nieruchomość położona w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowi część parku krajobrazowego, który wpisany został do rejestru zabytków.
Cena wywoławcza wynosi 15 451 zł
Wadium 1500 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza, na konto Urzędu Gminy w Staninie nr 90 92041011 0000 0101 2000 0020 BS Łuków o / Stanin.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 pażdziernika 2005r.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2005 r. o godz. 11 w Urzędzie Gminy w Staninie - sala konferencyjna.
Dowód wpłaty wadium na ww. nieruchomości należy przedłożyć Komisji Przetargowej najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10:30.
Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego, rozstrzygnięciu, a nabywcy nieruchomości zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wpłaty ceny nabycia określonej nieruchomości i podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie 30 dni od daty przetargu.
W razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Staninie.
Oględzin przedmiotów przetargu można dokonywać w terminie od dnia 7.10.2005 r. do 5.10.2005r. po wcześniejszym skontaktowaniu się z Urzędem Gminy w Staninie.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Kupujący ponosi koszty aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Staninie pok.19 w godz. 7:45-15:45, tel. (025) 798 11 18 wew.52

Należność za wykonanie usługi uregulujemy po dostarczeniu faktury.

Urząd Gminy w Staninie
21-422 Stanin
NIP 825-14-31-954
Stanin wśród laureatów Złotej Setki Samorządów

Dnia 5 lipca 2005, na Zamku Królewskim w Warszawie, Wójt Gminy Stanin, Pan Krzysztof Gajowy z rąk Pani Prezes Centrum Badań Regionalnych Dr Wisły Surażskiej odebrał dyplom uznania za znaleźenie się wśród laureatów rankingu Złota Setka Samorządów 2005. W gali finałowej udział wzięli marszałek Sejmu Donald Tusk oraz wicemarszałek Senatu Kazimierz Kutz.

Centrum Badań Regionalnych opublikowało już po raz ósmy listę gmin i miast o największych inwestycjach w ciągu ostatnich trzech lat (2002-2004), w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wśród gmin z całej Polski, Stanin zajął 85 pozycję i znalazł się na tej zaszczytnej liście po raz pierwszy. W ubiegłym roku zajęliśmy wysokie, ósme miejsce w Srebrnej Setce Samorządów. Dyplom Srebrnej Setki Samorządów przysługuje gminom i miastom, które zainwestowały ponad 30% swoich dochodów w latach 2001 - 2003, utrzymując jednocześnie deficyt poniżej 25%.Natomiast By znaleźć się wśród Złotej Setki należy spełnić następujące kryteria:
 • suma inwestycji dokonanych w ciągu ostatnich trzech lat (2002-2004) w przeliczeniu na jednego mieszkańca;
 • wysiłek inwestycyjny - gmina musi wydać na inwestycje co najmniej 30 proc. swoich trzyletnich dochodów (nie dotyczy miast-powiatów grodzkich);
 • dyscyplina finansowa: deficyt/nadwyżka w granicach 25 proc.


Wicemarszałek Senatu Kazimierz Kutz, zwracając się do laureatów powiedział: “W każdym miejscu są ukryte skarby i możliwości. Skarby są w ziemi, a możliwości są w człowieku. W Polsce właśnie to rozwija się w sposób fenomenalny i niezwykły. Wy jesteście tego przykładem.”

Wicemarszałek Sejmu Donald Tusk, kierując swe słowa do wyróżnionych zaznaczył, że komplementy należą się im "bez dwóch zdań". “Wy jesteście szkołą prawdziwej polityki. Na poziomie samorządów nie ma miejsca i nie ma czasu na "mamienie" ludzi jakimiś fałszywymi obietnicami. Na poziomie samorządu odpowiedzialność jest nieporównywalnie większa, bo bardzo konkretna, łatwo sprawdzalna” - powiedział.

Analizy porównawcze potencjału rozwojowego Stanin Wydatki na oświatę i opiekę wychowawczą, w złotych na 1 mieszkańca w 2003 r.
Rodzaje wydatków Stanin Grupa porównawcza Powiat łukowski Woj. lubelskie Polska
Oświata i edukacyjna
opieka wychowawcza
927,9 750,1 757,7 662,0 743,3
w tym:
Wydatki inwestycyjne 244,5 74,2 81,5 43,8 40,7
Wydatki bieżące 683,4 675,9 676,2 618,2 702,6
w tym:
Wynagrodzenia
pracowników oświaty
402,3 399,7 379,1 396,5 372,1
Opis grupy porównawczej: gminy i miasta o najmniejszych zasobach, od 6 do 12 tys. mieszkańców.

Otwarcie szkoły w Sarnowie
W dniu 4 czerwca 2005 roku odbyło się uroczyste otwarcie budynku oświatowego i sali gimnastycznej w miejscowości Sarnów. Otwarcie zostało rozpoczęte Mszą świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej Henryka Tomasika w asyście ks. dziekana Tadeusza Dzięgi i ks. Wacława Niewiatowskiego - proboszcza parafii w Jeleńcu. Po mszy Biskup poświęcił krzyże, które następnie zostały zawieszone w salach lekcyjnych. Pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Stanin - Krzysztof Gajowy, który przywitał zaproszonych gości wśród których byli obecni:
 • Leszek Świętochowski - poseł RP,
 • Waldemar Paszkiewicz - dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
 • Sławomir Sosnowski - wicekurator lubelski,
 • Marianna Czubaszek - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łukowie,
 • Stanisław Dudyk - Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego,
 • Władysław Świętochowski - radny Sejmiku Lubelskiego i przewodniczący Komisji Oświaty,
 • Jerzy Kędra - Wicestarosta Łukowski,
 • Tadeusz Kopeć - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego,
 • Andrzej Panasz - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie,
 • Adam Sosnowski - Prezes Zarządu ZNP O/Łuków,
 • Joanna Markowska - Prezes Zarządu Ogniska ZNP w Staninie,
 • Marek Kopeć - Przewodniczący Rady Gminy Stanin,
 • dr. Elżbieta Konopka-Mularzuk - kierownik Sp ZOZ w Staninie,
 • Karol Kłos - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,
 • Czesław Sprycha - Projektant,
 • Marek Janiszek - Inspektor nadzoru,
 • Tadeusz Piątkowski - Inspektor nadzoru,
 • Julian Krasnodębski,
 • Zofia Kucharska,
 • Marek Tyszko,
 • Sławomir Niedźwiedź i Kamil Kuźlik - firma wykonawca "Drogbud",
 • Ewa Niebrzegowska - inspektor Urzędu Gminy,
 • Władysław Bartoń - Leśniczy Nadleśnictwa Łuków,
 • Halina i Witold Jawoszek - emerytowany dyrektor szkoły,
 • Henryka Węgrzynowicz i Eugenia Łazuga - emerytowane nauczycielki.

Następną osobą, która zabrała głos była Dyrektor szkoły - Teresa Kłos. W krótkim wystąpieniu przedstawiła historię macierzystej placówki. Kolejno głos zabierali: poseł Świętochowski, Waldemar Paszkiewicz, Wicekurator Sosnowski, Wicestarosta Kędra, Zofia Kucharska. Całość podsumował przewodniczący Rady Gminy - Marek Kopeć, który podziękował wszystkim za osobiste zaangażowanie w sprawie budowy nowego obiektu szkolnego.
W późniejszej części otwarcia zaproszeni goście mieli możność obejrzenia wspaniale przygotowanej części artystycznej.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania AdminidracyjnegoJuż po raz trzeci gmina przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Fundacja "Trzeźwy Umysł" pod nazwą - "Zachowaj trzeźwy umysł" . Materiały do przeprowadzenia kampanii nadesłane do gminy zostały przekazane do szkół.

Koordynatorem kampanii w gminie jest Bożena Powalska - przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dla uczestników konkursów przewidziano atrakcyjne nagrody.

Wśród ubiegłorocznych laureatów znalazło się kilka osób z naszej gminy, między innymi uczennica gimnazjum w Staninie - Nina Kołodziejczyk, która za udział w konkursie "Napisz do Korzenia" otrzymała stypendium ufundowane przez Roberta Korzeniowskiego i osobiście odbierała nagrodę z rąk wybitnego sportowca.

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół z terenu gminy do wzięcia udziału w konkursie.
Otwarcie nowego budynku Zespołu Szkół w Staninie


3 luty 2005 roku zostanie na długo w pamięci mieszkańców gminy Stanin. Tego bowiem dnia nastąpiło oddanie do użytku nowego budynku Zespołu Szkół w Staninie.
Uroczyste otwarcie zostało rozpoczęte Mszą świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej Henryka Tomasika. Współprowadzącymi byli: ks. Zygmunt Głębicki - proboszcz parafii w Staninie, ks. Krzysztof Korolczuk - wikariusz tejże oraz ks. Wacław Niewiatowski - proboszcz parafii w Jeleńcu. Msza odprawiana była w nowej Sali Gimnastycznej.
Msza zakończyła się poświęceniem krzyży przeznaczonych do sal lekcyjnych przez Ks. Biskupa.
Po Mszy Dyrektor Szkoły Janusz Sobiech w dużym skrócie przedstawił historię Szkoły w Staninie.
Kolejną osobą zabierającą głos był Wójt Gminy Stanin - Krzysztof Gajowy, który oficjalnie przywitał zaproszonych gości wśród których znaleźli się:
 • Marszałek Województwa Lubelskiego - Henryk Makarewicz,
 • Wicewojewoda Lubelski - Barbara Sikora,
 • Poseł - Leszek Świętochowski,
 • Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS/dyr. Departamentu Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego - Józef Poterucha,
 • Wicekurator Lubelski - Sławomir Sosnowski,
 • Starszy Wizytator KO w Łukowie - Marianna Czubaszek,
 • Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego - Jan Sobiech,
 • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego - Bogdan Kucharski,
 • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego - Tadeusz Kopeć,
 • Wicestarosta Łukowski - Jerzy Kędra,
 • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie - Jerzy Kuśmierczak,
 • Radny Powiatu - Wiesław Grudzień,
 • Kurator Sądu Rejonowego w Łukowie - Maria Brzozowska,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie - Andrzej Panasz,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie - Tomasz Majewski,
 • Przewodniczący Rady Gminy Stanin - Marek Kopeć,
 • Sekretarz Gminy Stanin - Alina Zdun,
 • Skarbnik Gminy - Jadwiga Mućka,
 • Sołtys Stanina - Zofia Czubek,
 • Emerytowany Dyrektor Szkoły - Edward Konopka,
 • Emerytowany Dyrektor Szkoły - Henryk Tomaszewski,
 • Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Staninie - Karol Kłos,
 • Projektant obiektu szkolnego - Małgorzata Zakrzewska,
 • Wykonawca - Antoni Makaruk,
 • Inspektor nadzoru - Marek Janiszek,
 • Inspektor nadzoru - Tadeusz Piątkowski,
 • Inspektor Urzędu Gminy - Ewa Niebrzegowska,
oraz inni: pracownicy Urzędu Gminy, nauczyciele i społeczność lokalna, a także przedstawiciele mediów.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście (w kolejności: poseł Świętochowski, Marszałek Makarewicz, Wicewojewoda Sikora, Wicekurator Sosnowski, Przewodniczący Poterucha, Przewodniczący Sobiech, Wicestarosta Kędra, sołtys Czubaszek). Nie obyło się bez podarunków, bowiem każdy z gości postanowił zostawić po sobie drobną pamiątkę
Bardzo ważnym momentem w historii Szkoły było przecięcie wstęgi przez posła Świętochowskiego i Wójta Gajowego, oraz poświęcenie pomieszczeń przez Biskupa.
W późniejszej części otwarcia zaproszeni goście mieli możność obejrzenia wspaniale przygotowanej części artystycznej.


Po zakończeniu zaproszeni goście udali się na poczęstunek.