Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna CSD

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że Gmina Stanin rozpoczęła procedurę opracowania projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, w związku z czym ogłasza konkurs wniosków na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz programów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii na terenie Gminy Stanin.


Więcej informacji w załączniku (.doc)Profilaktyka

W dniu 27 listopada 2014r. w Szkole Podstawowej w Sarnowie i w Zespole Szkół w Staninie odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „ Przygoda Jasia” ; „ Zażywasz – przegrywasz” oraz „Ktokolwiek kontroluje media- kontroluje rozum. Tematyka warsztatów dotyczyła przeciwdziałaniu agresji, przemocy, radzenia sobie ze złymi emocjami oraz umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat zagrożeń jakie niesie internet, alkohol, nikotyna i narkotyki. Poznali mechanizmy wejścia w uzależnienie oraz jak dzielić złe emocje i jak sobie z nimi radzić. Na zakończenie warsztatów uczniowie dzielili się zdobytymi wiadomościami:
1) jak pozbyć się złych emocji,
2) wiem, że sam nie wyjdę z nałogu, muszę szukać pomocy, wiem gdzie,
3) nie boję się prosić o pomoc. W działaniach profilaktycznych prowadzonych przez Pana Marka Wąsika z Centrum Szkoleniowo Profilaktycznego z Krakowa uczestniczyło łącznie 287 uczniów i 16 nauczycieli. Realizacja programu sfinansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staninie jest wsparciem pracy wychowawczo profilaktycznej prowadzonej w szkole.
Program profilaktyczny „Znajdź pomysł na siebie”

W dniu 22 i 23 września 2014r. w Zespole Szkół w Jeleńcu, Staninie, Tuchowiczu i w Zagoździu gościł zespół Full Power Spirit, prezentujący program profilaktyczny „ Znajdź pomysł na siebie”, w którym uczestniczyło 393 uczniów i 20 nauczycieli. Koncert hip-hopowej grupy adresowany głównie do młodzieży gimnazjalnej i do uczniów klasy szóstej zawierał przesłanie dotyczące trafności podejmowanych w życiu decyzji, wyboru właściwej drogi życiowej, odpowiedzialności za popełniane czyny w oparciu o zasady wiary i religii. Zajmujący realistyczny w swej treści i bardzo sprawnie wypowiadany monolog młodego lidera zespołu przy wtórze muzyki był bardzo przekonujący, trafiający do serc zasłuchanych, nieco młodszych odbiorców. Bardzo istotnym punktem programu były epizody z życia samych wykonawców. Spontaniczne i żywe reakcje młodzieży są dowodem na to, że istnieje potrzeba poruszania tematów dotyczących przewidywania konsekwencji naszych wyborów. Artyści podkreślali, że dorosłość nie wiąże się tylko z otrzymaniem dowodu osobistego, ale przede wszystkim z dokonywaniem wyboru trafnych decyzji. Koncert uświadomił, że o trudnych i ważnych tematach można mówić w atmosferze wspólnej zabawy i uwielbianego przez młodzież hip-hopa. W tej odmiennej scenerii twórcy programu, jako przedstawiciele młodego pokolenia bez trudu znaleźli wspólny język i trafny przekaz trudnych tematów takich jak: wiara, rodzina, zdrowe i dobre życie bez nałogów, bez agresji i innych dewiacji. Koncert to wspaniała i pomysłowa godzina wychowawcza, dostarczający społeczności szkolnej wiele pozytywnych przeżyć i emocji, które uczyniły szarą codzienność lepszą, zdrowszą i doskonalszą, za co twórcy programu otrzymali gratulacje. Organizatorem programu jest Wójt Gminy Stanin oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Otwarty mityng informacyjny Anonimowych Alkoholików dla profesjonalistów
W dniu 22 sierpnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staninie odbył się otwarty mityng informacyjny dla profesjonalistów. Do uczestnictwa zaproszono Księży Proboszczów z Parafii: Tuchowicz, Jeleniec, Stanin, Jedlanka, Wandów oraz członków GKRPA, pracowników GOPS, kuratora, dyrektorów szkół z terenu Gminy Stanin, pedagogów. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób, które z racji wykonywanego zawodu spotykają się z ludźmi, u których istnieje problem z alkoholem. Mityng prowadzili przedstawiciele wspólnoty AA, Al-Anon oraz terapeuta ds. uzależnień. W czasie trwania spotkania przybliżono nam problem choroby alkoholowej oraz wskazano w jaki sposób mamy postępować aby program zdrowienia był znany powszechnie, ponieważ do trzeźwienia potrzebna jest nie tylko terapia profesjonalna ale również i mityngi.

Gmina Stanin przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej zainaugurowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.„ Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji programu w miesiącu lipcu br. przekazała do poszczególnych parafii materiały informacyjne, które dzięki uprzejmości Księży Proboszczów rozdawano mieszkańcom po mszach św. Plakaty informacyjne umieszczono również na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz w siedzibie Urzędu Gminy Stanin. Przy pomocy tego hasła chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i zachęcić do reagowania na przypadki jazdy pod wpływem alkoholu. Świadkowie takich sytuacji poprzez właściwe reakcje mogą zapobiec wielu tragediom powodowanym przez pijanych kierowców.

Reaguj - zadzwoń pod numer 112.

1. Jak powstrzymać pijanego kierowcę?

2. Zobacz spot promocyjny kampanii!

3. Jak nie dopuścić do jazdy po alkoholu?